חלוקה חדשה של חלקה מס' 12 בגוש 8644 בהסכמת הבעלים

תוכנית מש/ מק/ 8/ 1/ 62

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקה חדשה של חלקה מס' 12 בגוש 8644 בהסכמת הבעלים
מספר: מש/ מק/ 8/ 1/ 62
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקה חדשה של חלקה מס' 12 בגוש 8644 בהסכמת הבעלים.
ב. הקטנת קווי בנייה לפי הקיים בתשריט.
ג. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמרזמר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8644חלק12
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה18/09/2005
פרסום לאישור ברשומות30/06/2005תאריך פרסום: 30/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5413. עמוד: 3296. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה ברשומות21/03/2005תאריך פרסום: 21/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5381. עמוד: 2088. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/09/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200504918/09/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200410130/09/2004