חלוקה ללא הסכמה , שינוי קו בנין, משהד

תוכנית 9/ מע/ מק/ 6485/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקה ללא הסכמה , שינוי קו בנין, משהד
מספר: 9/ מע/ מק/ 6485/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. חלוקת קרקע למגרשים ללא הסכמת בעלים. 2. שינוי קווי בנין. 3. הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית בת תוקף לצרכי ציבור. 4. הרחבת דרך משולבת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17472חלק265, 25, 27
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6485תכנית מתאר משהדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/02/2005תאריך פרסום: 10/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5366. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר01/08/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200400701/08/2004