חלוקה ללא הסכמה ושינוי הוראות בינוי, יפיע

תוכנית 4/ מע/ מק/ 6429/ 44

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקה ללא הסכמה ושינוי הוראות בינוי, יפיע
מספר: 4/ מע/ מק/ 6429/ 44
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה ללא הסכמה למגרשים ושינוי בהוראות התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16882חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6429שנוי יעוד למגורים , יפיעשינוי
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/07/2010תאריך פרסום: 26/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6112. עמוד: 4024. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר03/11/2009
פרסום להפקדה ברשומות15/10/2009תאריך פרסום: 15/10/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6005. עמוד: 143. שנה עברית: התשע .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200901203/11/2009