חלוקה ללא הסכמה ושינוי הוראות בניה, עילוט

תוכנית 31 מע/ מק/ 7215/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקה ללא הסכמה ושינוי הוראות בניה, עילוט
מספר: 31 מע/ מק/ 7215/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי בקווי בנין מאושרים לפי תשריט.
- חלוקת הקרקע למגרשים ללא הסכמה.
- הגדלת כיסוי קרקע ללא שינוי בסה"כ אחוז בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17488חלק4543, 54
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
תוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 04תוכנית 3/ מע/ מק/ 7215/ 04שינוי