חלוקה ללא הסכמה ושינוי קו בנין, בסמתטבעון

תוכנית 10/ מע/ מק/ 9601/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקה ללא הסכמה ושינוי קו בנין, בסמתטבעון
מספר: 10/ מע/ מק/ 9601/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין צדדי וחלוקה ללא הסכמת בעלים.

עיקרי הוראות התכנית-
1. שינוי קו בנין צידי מ- 3 מטר ל- 2.65 מטר.
2. חלוקה ללא הסכמה למגרשים לפי נסח טאבו ובית משפט וטבלת איזון.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10473חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9601זבידאת - מערב, שינוי למתארשינוי
תוכניתג/ 1111ערב אל זבידאת.פירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/09/2003תאריך פרסום: 08/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5223. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2003
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה31/07/2003
פרסום להפקדה ברשומות21/01/2003תאריך פרסום: 21/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5149. עמוד: 1228. שנה עברית: התשסג .