חלוקה ללא הסכמה ושינוי קו בנין, ריינה

תוכנית 6/ מע/ מק/ 5249/ 31

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקה ללא הסכמה ושינוי קו בנין, ריינה
מספר: 6/ מע/ מק/ 5249/ 31
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תכנית חלוקה ללא הסכמת הבעלים לחלקה בשטח של .894 מ"ר לשני מגרשים שווים.
2. שוינוי קווי בנין במגרש 17/2 למבנה קיים בלבד.

עיקרי הוראות התכנית:-
1. חלוקה ללא הסכמה לשני מגרשים שווי לפי נסח טאבו.
2. שינוי קווי בנין 17/2 למבנה קיים בלבד, בבניה חדשה תהיה לפי קווי בניין מאושרים לפי תכנית ג/ 5249.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17524חלק17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5249תכנית מתאר, ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/01/2004תאריך פרסום: 21/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5266. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים21/12/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/05/2003
פרסום להפקדה ברשומות30/04/2003תאריך פרסום: 30/04/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5175. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים16/03/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200300529/05/2003