חלוקה למגרשים בשטח המגורים הבנוי - מושב תלמי יפה

תוכנית 6/ 03/ 123/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקה למגרשים בשטח המגורים הבנוי - מושב תלמי יפה
מספר: 6/ 03/ 123/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לאזור מגורים במושב שיתופי בן 100
נחלות, המונה נכון למועד הפקדת התכנית 58 יח"ד של
חברים, על ידי קביעת מגרשים ליח"ד הקיימות ויעוד הקרקע
ל- 76 יח"ד נוספות, באופן בו סה"כ יח"ד הקיימות והמתוכננות
לרבות 115 יח"ד מאושרות בשכונה בעלת אופי קהילתי,
יהיה בן 249 יח"ד וזאת על ידי שינויים ביעודי קרקע איחוד
וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים וקביעת הנחיות, זכויות
ומגבלות הבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןתלמי יפה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2582חלק2, 7-10, 20, 27-283, 5-6, 11, 21, 29
2583חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 123/ 4הרחבת מושב תלמי יפהשינוי
תוכנית6/ 03/ 123/ 1קביעת אזורים למגוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/08/2003תאריך פרסום: 06/08/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5213. עמוד: 3718. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים01/08/2003תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2003. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית09/06/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/03/2003
פרסום להפקדה ברשומות27/02/2003תאריך פרסום: 27/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5162. עמוד: 1667. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים07/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 05/02/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/02/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה28/10/2002
קבלת תכנית23/08/2001