חלוקה למגרשים למשקים חקלאיים-התאמה למצב קיים

תוכנית עח/ 113

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקה למגרשים למשקים חקלאיים-התאמה למצב קיים
מספר: עח/ 113
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקה למגרשים למשקים חקלאיים-התאמה למצב קיים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרשושנת העמקים

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
כפר ידידיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8300חלק46-47
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/05/1973תאריך פרסום: 17/05/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1919. עמוד: 1683. שנה עברית: התשלג .
קבלת תכנית19/12/1972