חלוקה למגרשים לפי מצב הבעלויות, פתיחת שביל 4 מ', אשור קוי בנין

תוכנית הצ/ 1368

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקה למגרשים לפי מצב הבעלויות, פתיחת שביל 4 מ', אשור קוי בנין
מספר: הצ/ 1368
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקה למגרשים לפי מצב הבעלויות, פתיחת שביל 4 מ', אשור קוי בנין לפי המצב הקיים לבנינים קיימים, מתן היתרי בניה לכל מגרש בנפרדלאחר הפרשת השטח לשביל ופריצתו בפועל והריסת המסומן להריסה, תותר בנית שני מבנים נפרדים על מגרש מס' 6.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
קלנסואה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7861חלק27
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/06/1982תאריך פרסום: 01/06/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2831. עמוד: 2397. שנה עברית: התשמב .