חלוקה למגרשים קטנים בני 750 מ"ר

תוכנית עח/ 43/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקה למגרשים קטנים בני 750 מ"ר
מספר: עח/ 43/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקה למגרשים קטנים בני 750 מ"ר

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרמכמרת

תיאור המיקום:
ישוב: מכמרת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8390חלק1-2
8391חלק1
10579חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 43מכמורת א-בשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/01/1969תאריך פרסום: 09/01/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1498. שנה עברית: התשכט .
קבלת תכנית17/07/1968