חלוקה מחדש ושינוי יעד

תוכנית עח/ 101/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקה מחדש ושינוי יעד
מספר: עח/ 101/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקה מחדש ושינוי יעד

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרשושנת העמקים

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
כפר חוגלה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8372חלק73
8374חלק69-70
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/05/1979תאריך פרסום: 24/05/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2538. עמוד: 1527. שנה עברית: התשלט .
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/05/1979
קבלת תכנית08/12/1974