חלוקה מחדש למגרשים.ביטול חלק משבילים והתוית שבילים חדשים.קביעת מפרץ לחניה.

תוכנית טב/ 2166

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקה מחדש למגרשים.ביטול חלק משבילים והתוית שבילים חדשים.קביעת מפרץ לחניה.
מספר: טב/ 2166
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. חלוקה מחדש למגרשים. 2. ביטול חלק משבילים והתוית שבילים חדשים. 3. קביעת מפרץ לחניה ציבורית ושינוי קולדיסק. 4. הקטנת קו בנין. 5. שינוי יעוד אזור מגורים א' לאזור ג'. 6. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטייבהטייבהטייבה

תיאור המיקום:
טייבה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7842חלק1, 63
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/03/1988תאריך פרסום: 07/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3535. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות23/01/1986תאריך פרסום: 23/01/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3295. שנה עברית: התשמו .
קבלת תכנית22/01/1986