חלוקה של מגרש למגורים ומשקי עזר לשני מגרשי מגורים בכפר ורבורג

תוכנית 8/ 03/ 112/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקה של מגרש למגורים ומשקי עזר לשני מגרשי מגורים בכפר ורבורג
מספר: 8/ 03/ 112/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית חלוקת מגרש המיועד למגורים ומשקי עזר ל- 2 תאי שטח המיועדים למגורים א'. קביעת זכויות הבניה כמפורט בסעיף 2.2 להלן.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד מאזור מגורים ומשקי עזר(מגרש מס' 119) לאזור מגורים א' (תאי שטח מס' 204,205).
ב. שינוי יעוד קרקע משצ"פ לדרך משולבת( (תא שטח 101).
ג. קביעת שטחי הבניה המרביים באזור מגורים א' (תא שטח מס' 204) ל-515 מ"ר מתוכם 446 המהווים שטח עיקרי.
ד. קביעת שטחי הבניה המרביים באזור מגורים א' (תא שטח מס' 205) ל-260 מ"ר מתוכם 200 מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
ה. קביעת הוראות לתשתיות ותנאים למתן היתרי בניה.
ו. קביעת שלבי ביצוע התכנית

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכפר ורבורג

תיאור המיקום:
מגרש 119, במושב כפר ורבורג.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2745חלק3-6, 10-20, 22-45, 47-54, 56-58, 63, 67-69, 7155
2746חלק2-5, 7-21, 23-24, 26-32, 35, 37-38, 42, 46, 48-98
2748חלק3-9, 15-16, 21-43, 48, 51-55, 58-18849
2749חלק4-40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 112/ 7הרחבת מושב כפר ורבורגשינוי
תוכנית8/ 03/ 112תבע בסיסית(ישןד/1/719)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט06/12/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/12/2012
החלטה בדיון באישור תכנית25/06/2012
לא הוגשו התנגדויות24/06/2012
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4201. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר17/05/2012
פרסום להפקדה בעיתונים20/04/2012תאריך פרסום בעיתון: 10/04/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/04/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2012. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית09/04/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט26/03/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/02/2012
החלטה בדיון בהפקדה14/11/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/04/2011
קבלת תכנית28/11/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200625/06/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים138517/05/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201101214/11/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה