חלוקה של מגרשים

תוכנית גז/ 1/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקה של מגרשים
מספר: גז/ 1/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקה של מגרשים כמשמעותם בפרק ג' סעיף ז' בהסכמה
ב. חלוקת מגרש מקצועי מס' 107 לשלושה מגרשים חדשים:
107 א' 107 ב' ו-107 ג', דרכי גישה וחניות.
ג. שינוי בקוי בנין צדדיים:לבית הישן במגרש 107 ג'
בצד מזרח, 0.80 מ' במקום 3 מ' המותרים.
ולבית הישן במגרש 107 א' בצד מערב, 0.80 מ'
במקום 3 מ' המותרים (עקב מצב קיים).
ד. הריסת מבנים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרעזריה

תיאור המיקום:
ישוב: עזריה
שינוי לגז / 1
מגרש: 107 (קיים),107 א',107 ב' 107 ג' (חדשים).

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3884חלק28-31
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/10/2000תאריך פרסום: 05/10/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4925. עמוד: 17. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים08/09/2000תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2000. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית09/08/2000
פרסום להפקדה ברשומות14/10/1999תאריך פרסום: 14/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4809. עמוד: 192. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים24/09/1999תאריך פרסום בעיתון: 23/09/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/09/1999. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 24/09/1999. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/09/1999
החלטה בדיון בהפקדה30/12/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו30/12/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה30/12/1998
קבלת תכנית04/03/1997