חלוקת אזור המגורים למגרשים למגורים א',הקצאת קרקע לצרכי צבור,אחוד וחלוקה בהסכמה

תוכנית בר/ 251/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקת אזור המגורים למגרשים למגורים א',הקצאת קרקע לצרכי צבור,אחוד וחלוקה בהסכמה
מספר: בר/ 251/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקת אזור המגורים הקיים למגרשים למגורים א'.
ב. הקצאת קרקע לצרכי ציבור.
ג. התווית דרכים.
ד. איחוד וחלוקה בהסכמה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה.
ה. קביעת זכויות והוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקיסודות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3915חלק174160, 163-167, 173
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 251יצירת מסגרת תכנונית המאפשרת פיתוח והרחבה של המושב.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/09/2005תאריך פרסום: 29/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5442. עמוד: 4356. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים02/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/06/2005
החלטה בדיון באישור תכנית08/06/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות08/06/2005
פרסום להפקדה ברשומות15/02/2005תאריך פרסום: 15/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5367. עמוד: 1621. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2005
פרסום להפקדה בעיתונים17/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/12/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/12/2004
החלטה בדיון בהפקדה05/05/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/02/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף22/02/2004
קבלת תכנית09/02/2004