חלוקת אזור המגורים למגרשים - מושב מבקיעים

תוכנית 6/ 03/ 117/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקת אזור המגורים למגרשים - מושב מבקיעים
מספר: 6/ 03/ 117/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לחלוקת אזור מגורים למגרשים
פרטיים על ידי איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים,
על-ידי שינויים ביעודי קרקע וקביעת זכויות הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןמבקיעים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2844חלק2, 4
2845חלק6-93-4, 18-19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 117מושב מבקיעיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/07/2003תאריך פרסום: 22/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5208. עמוד: 3542. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים13/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט25/05/2003
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה06/05/2003
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/03/2003
החלטה בדיון באישור תכנית09/09/2002
פרסום להפקדה ברשומות27/06/2002תאריך פרסום: 27/06/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5090. עמוד: 3220. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר25/06/2002
פרסום להפקדה בעיתונים07/06/2002תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2002. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט20/05/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/05/2002
החלטה בדיון בהפקדה08/04/2002
קבלת תכנית13/02/2000