חלוקת אזור מגורים א' והסדרת מבני ציבור- קיבוץ יחיעם

תוכנית ג/ 17017

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת אזור מגורים א' והסדרת מבני ציבור- קיבוץ יחיעם
מספר: ג/ 17017
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. חלוקת אזורי המגורים של קיבוץ יחיעם, שאינם מחלוקים על פי תכנית ג/ 12423, למגרשים להבטחת התפתחות הקיבוץ לטווח ארוך.
2. הסדרת דרכים שיתאימו לצרכי קיבוץ משתנים.
3. הסדרת מיקום שטחי תעשיה ,מבני משק, שטחים לתעסוקה מוסדות ומבני ציבור, שטחים למבני ציבור , שטחים פתוחים בשטח הקבוץ וגבולות השטחים לצד שמורת הטבע וגן הלאומי.

עיקרי ההוראות:
1, שינוי יעוד קרקע.
2. קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
3. חלוקת מגרשים.
4. קביעת הוראות בניה.
5. קביעת צפיפות.
6. קביעת מרוחי בניה.
7. קביעת גובה בנינים.
8. הנחיות בינוי.
9. הנחיות לעיצוב אדריכלי.
10. הרחבת/ התוית דרכים.
11. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים כגון: דרכים,ביוב,ניקוז,תקשורת,חשמל,גז,וכ"ו.
12. קביעת השלביםוהתניות לביצוע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשריחיעםיחיעם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18958חלק12-13, 17-183, 11, 14-15
18959חלק13-1517-18
18960חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11043יחידות ארוח בישובים כפריים, חבל אשרשינוי
תוכניתג/ 12423הרחבת קיבוץ יחיעםשינוי
תוכניתג/ 729מבצר יחיעםכפיפות
תוכניתג/ 1027גבעת עוז ב'שינוי
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/05/2011תאריך פרסום: 15/05/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6236. עמוד: 4164. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים08/04/2011תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט28/03/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה09/03/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/01/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות16/02/2010
פרסום להפקדה ברשומות04/11/2009תאריך פרסום: 04/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6014. עמוד: 446. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/10/2009
פרסום להפקדה בעיתונים02/10/2009תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/10/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/10/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט23/09/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/09/2009
החלטה בדיון בהפקדה19/11/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/07/2007
קבלת תכנית13/05/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה