חלוקת המגרש להקמת מתקן הנדסי, הריסת המסומן להריסה.

תוכנית טב/ 3151

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת המגרש להקמת מתקן הנדסי, הריסת המסומן להריסה.
מספר: טב/ 3151
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. חלוקת המגרש להקמת מתקן הנדסי.
2. הריסת המסומן להריסה.
3. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשביל.
4. שינוי יעוד מחקלאי למתקן הנדסי.
5. שינוי יעוד משביל למגורים ג'.
6. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח למגורים ג'.
7. תכנית חלוקה למגרשים בהסכמת בעלים
לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התו"ב.
8. קביעת קונטור בניה.
9. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטייבהטייבהטייבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7826חלק42
8031חלק17, 44, 50
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים21/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2007. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות28/08/2006תאריך פרסום: 28/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5570. עמוד: 4756. שנה עברית: התשסו .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/07/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/05/2006
החלטה בדיון באישור תכנית09/05/2005
החלטה בדיון בוולק"ח21/03/2005
פרסום להפקדה בעיתונים22/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות23/09/2004תאריך פרסום: 23/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5330. עמוד: 23. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר22/09/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/07/2004
החלטה בדיון בהפקדה20/04/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/03/2003
קבלת תכנית26/02/2003