חלוקת המגרש לשני מגרשי מגורים,קביעת הוארות בדבר גודל מגרש מינימלי ושינוי בינוי

תוכנית הר/ 485/ 41

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת המגרש לשני מגרשי מגורים,קביעת הוארות בדבר גודל מגרש מינימלי ושינוי בינוי
מספר: הר/ 485/ 41
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקה של מגרש 35 לשני מגרשי מגורים.
ב. שינוי יעוד ממגורים כפרי למגורים א' במגרש 35/1.
ג. תוספת יח"ד במגרש 35/1 ותוספת שטח עיקרי.
ד. קביעת הוראות בדבר בניוי וקווי בניין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזהוד השרוןהוד השרוןהוד השרוןהגלעד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6444חלק3, 28, 33
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהר/ מק/ 160/ ת/ 8/ בשינוי בגודל מגרש מינימלי ובקווי בנייןשינוי
תוכניתהר/ 485/ 5רסקו ג'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/12/2008תאריך פרסום: 17/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5883. עמוד: 1191. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים14/11/2008תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2008. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/09/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/08/2008
החלטה בדיון באישור תכנית31/08/2008
פרסום להפקדה ברשומות19/02/2006תאריך פרסום: 19/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5496. עמוד: 1944. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים20/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 17/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
קבלת תכנית17/01/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה