חלוקת המגרש לשני מגרשי מגורים.קביעת הוראות בדבר גודל מגרש,שינוי בינוי

תוכנית הר/ מק/ 485/ 41

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת המגרש לשני מגרשי מגורים.קביעת הוראות בדבר גודל מגרש,שינוי בינוי
מספר: הר/ מק/ 485/ 41
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקת המגרש לשני מגרשי מגורים. לפי סעיף 62 א (א)(1).
ב. קביעת הוראות בדבר גודל מגרש מינימלי לפי סעיף 62 (א)(7).
ג. קביעת הוראות בדבר שינוי בינוי, טיפוסי בתים, לפי סעיף 62 א (א)(5).
ד. שינוי הוראות בדבר קווי בנין לפי סעיף 62א (א)(4).
ה. שינוי הוראות בדבר קווי בנין לבריכות שחיה לפי סעיף 62א(א)(4).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזהוד השרוןהוד השרוןהוד השרוןהגלעד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6444חלק3, 28, 33
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהר/ מק/ 160/ ת/ 8/ בשינוי בגודל מגרש מינימלי ובקווי בנייןשינוי
תוכניתהר/ 485/ 5רסקו ג'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות19/02/2006תאריך פרסום: 19/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5496. עמוד: 1944. שנה עברית: התשסו .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200507227/02/2006