חלוקת השטח והרחבת דרכים קיימות. הוחלט לאשר לפני שנת 1973 כולל.

תוכנית הצ/ 719

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת השטח והרחבת דרכים קיימות. הוחלט לאשר לפני שנת 1973 כולל.
מספר: הצ/ 719
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לחלק את השטח למגרשי בנייה, להרחיב דרכים קיימות, ולהתוות דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7862חלק15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות25/06/1964תאריך פרסום: 25/06/1964. מס' ילקוט פרסומים: 1100. שנה עברית: התשכד .
קבלת תכנית25/06/1964