חלוקת השטח למגרשי מיגורים והתווית דרכים חדשות. הוחלט לאשר לפני שנת 1973 כולל.

תוכנית הצ/ 705

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת השטח למגרשי מיגורים והתווית דרכים חדשות. הוחלט לאשר לפני שנת 1973 כולל.
מספר: הצ/ 705
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לחלק את השטח למגרשי מיגורים, להרחיב דרכים קיימות ולהתוות דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7862חלק15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות30/03/1964תאריך פרסום: 30/03/1964. מס' ילקוט פרסומים: 1080. שנה עברית: התשכד .
קבלת תכנית30/03/1964