חלוקת חלקה חקלאית לשתי חלקות

תוכנית עח/ מק/ 136/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת חלקה חקלאית לשתי חלקות
מספר: עח/ מק/ 136/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.חלוקת חלקה חקלאית בשטח של 15.39 דונם לשתי חלקות חקלאיות והפקעה
לדרך . חלקה אחת בגודל של 5 דונם, שניה בגודל 10.297 דונם והפקעה לדרך
בשטח של 0.093 דונם.
בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62 א (א) (1) לחוק.
ב. קביעת שטח מינימלי למגרש חקלאי הקטן מ-10 דונם (עפ"י עח/200) ל-5 דונם בתכנית
זו. בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62 א (א) (7) לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפראביחילאביחיל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8290חלק26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/09/2000תאריך פרסום: 20/09/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4922. שנה עברית: התשס .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר15/03/2000
פרסום להפקדה ברשומות08/02/2000תאריך פרסום: 08/02/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4850. שנה עברית: התשס .