חלוקת חלקה 159 , עין מאהל

תוכנית / 7/ מע/ מק/ 7609/ 02

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקת חלקה 159 , עין מאהל
מספר: / 7/ מע/ מק/ 7609/ 02
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת חלקה 159 למגרשים ללא הסכמת בעלים עפ"י סעיף
62א - 1 לחוק התכנון והבניה.
3333

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעין מאה'לעין מאה'ל

תיאור המיקום:
ישוב: עין מאהל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16935חלק159
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7609תכנית מתאר, עין מאהלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר18/10/2010
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר18/10/2010
פרסום לאישור ברשומות29/04/2004תאריך פרסום: 29/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5293. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה ברשומות05/07/1999תאריך פרסום: 05/07/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4781. שנה עברית: התשנט .