חלוקת חלקה,קביעת אזור מגורים ג',קביעת זכות מעבר להולכי רגל,קביעת קווי בנין

תוכנית אל/ 195/ 6/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקת חלקה,קביעת אזור מגורים ג',קביעת זכות מעבר להולכי רגל,קביעת קווי בנין
מספר: אל/ 195/ 6/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו באה לשנות תכנית מס' גז/195/ 6 וזאת ע"י:
1. חלוקת חלקה 44 לשתי חלקות 44 א' ו-44 ב', כמפורט בתשריט.
2. קביעת אזור מגורים ג' בחלקה 44 ב' החדשה.
3. קביעת זכות מעבר להולכי רגל בחלקה 44 א', כמסומן בתשריט.
4. קביעת זכות מעבר לרכב בחלקות 44 א' ו-44 ב', כמסומן בתשריט.
5. תוספת 17 יחידות דיור בחלקה 44 ב' במסגרת אזור מגורים ג'.
שטח הדירות בחלקה כמפורט בטבלת הזכויות.
6. קביעת קווי בנין בהתאם למסומן בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5758חלק44
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/01/2004תאריך פרסום: 08/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5262. עמוד: 1530. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים03/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט19/10/2003
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/10/2003
החלטה בדיון באישור תכנית17/09/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות24/06/2003תאריך פרסום: 24/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5196. עמוד: 2844. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים08/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט21/05/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/05/2003
החלטה בדיון בהפקדה11/09/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/07/2002
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף07/05/2002
קבלת תכנית05/02/2001