חלוקת מגרש אזור תעשיה המשולב בתיירות, מסחר ושרותים ל3 מגרשים ע"פ חניה בהסכמה

תוכנית גז/ מק/ 416/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרש אזור תעשיה המשולב בתיירות, מסחר ושרותים ל3 מגרשים ע"פ חניה בהסכמה
מספר: גז/ מק/ 416/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקת מגרש אזור תעשיה המשולב בתיירות , מסחר ושרותים לשלושה מגרשים, שפ"פ וחניה בהסכמת הבעלים עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965 , ע"פ פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה1965 , ע"פ סעיף 62 א-א-1 לחוק, וקביעת הוראות בניה לאותם מגרשים.

ב. שינוי חלוקת שטחי הבניה בין היעודים, במסגרת סה"כ השטחים הקיימים, עפ"י סעיף 62 א-א-6 .
ג. שינוי קווי בניין: מ- 3.0 מ' ל- 5.0 מ' חיצוני (כלפי מגרשים ביעודים אחרים) , למעט קו בניין עם שצ"פ, שהוא מ- 3.0 מ' ל- 0.0 מ' כמסומן בתשריט.
ד.כל עניין שניתן לבקשו כהקלה ע"י שינוי מספר הקומות לבניין : מ-2 ל- 3 , עפ"י סעיף 62 א-א-9
ה. כל עניין שניתן לבקשו כהקלה ע"י שינוי התכסית המירבית המותרת מ- 50% ל- 55% בסה"כ הייעוד, ע"פי סעיף 62 א-א-9
ו.איחוד וחלוקה עפ"י סעיף 62 א-א- 1 , כך שסה"כ שטחי המגרשים יהיה זהה לשטח המגרש המקורי, ללא שינוי במגרשים האחרים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןכפר דניאלכפר דניאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4599חלק78, 10, 15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/11/2005תאריך פרסום: 13/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5455. עמוד: 316. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה ברשומות17/07/2005תאריך פרסום: 17/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5417. עמוד: 3473. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/06/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200503428/06/2005