חלוקת מגרש המיועד למלונאות למגרש למגורים ומגרש למסחר ותיירות - רובע טו' אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 129

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרש המיועד למלונאות למגרש למגורים ומגרש למסחר ותיירות - רובע טו' אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 129
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחודש של מדקש 18 המיועד למלונאות לפי תכנית 3/ במ/ 196 ברוע ט''ו באשדוד באמצעות חלוקתו לשני תאי שטח חדשים: תא שטח עיקרי (צפון-מערבי) שישמש למסחר ותיירות ותא שטח משני ((דרום מזרחי) שישמש למגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2649חלק58
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ במ/ 196רובע טו' - אשדודשינוי
תוכנית3/ 02/ 101/ 62הנחיות בניה :פרגולות,מרתפי חניה,שטחי שרות באזורי תעשיה,כפיפות
תוכנית3/ 02/ 101תוכנית מתאר אשדודכפיפות
תוכנית3/ 02/ 101/ 98קביעת הנחיות להקמת מצללות במרפסות - אשדודכפיפות
תוכנית3/ 02/ 101/ 22קביעת תקן חניהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית15/10/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו16/08/2012
החלטה בדיון בהפקדה15/08/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/01/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101015/08/2011