חלוקת מגרש מגורים ומשק עזר - משפחת אבן צור - מושב אביגדור

תוכנית 8/ 03/ 124/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקת מגרש מגורים ומשק עזר - משפחת אבן צור - מושב אביגדור
מספר: 8/ 03/ 124/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת מגרש מגורים ומשקי עזר קיים (מיג' מס' 17), ויצירת מגרש מגורים א' (תא שטח 318 )ומגרש מגורים א (תא שטח מס' 17), קביעת זכויות בניה כמפורט בסעיף 2.2 להלן בשני המגרשים.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת שטחי הבניה המרביים באזור מגורים א' (תא שטח מס' 318 ) ל-217 מ"ר,
מתוכם 180 מ"ר, המהווים שטח עיקרי.
ב. קביעת שטחי הבניה המרביים באזור מגורים א' (תא שטח מס' 17 ) ל- 820 מ"ר,
מתוכם 684 המהווים שטח עיקרי.
ג. קביעת הוראות לתשתיות, ותנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהאביגדור

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 175790
קואורדינטה Y 623830

כל האזור הבנוי במושב אביגדור,
מילואה ?מגרש משק עזר (מס' 17) באזור הדרומי במושב אביגדור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2737חלק4-31
2738חלק2-13, 15-18, 24-25, 27-3021-22
2741חלק2-43, 45, 47, 49-5048
2825חלק4-78
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 124/ 4שינוי לתכנית מפורטת (תוספת יחידות דיור) מושב אביגדורשינוי
תוכנית8/ 03/ 124/ 9חלוקת מגרש מגורים א' , משפחת לסלי מושב אביגדורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/11/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/11/2012
החלטה בדיון בהפקדה16/07/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/04/2012
קבלת תכנית26/02/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200716/07/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה