חלוקת מגרש מגורים מיוחד לשני מגרשים

תוכנית עח/ מק/ 15/ 37

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרש מגורים מיוחד לשני מגרשים
מספר: עח/ מק/ 15/ 37
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקת מגרש מגורים מיוחד מס' 466 לשני מגרשים 466A ו- 466B, בהסכמת הבעלים, בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה - 1965 (להלן: החוק). בסמכות הועדה המקומית לפי סעיף 62א (א) (1) לחוק.
ב. הרחבת דרך מס' 1 הגובלת במגרש הנ"ל מ- 15 מ' ל- 17 מ', על חשבון שטח המגרש, בסמכות הועדה המקומית לפי סעיף 62א (א) (2) לחוק.
ג. שינוי גודל מגרש מינימלי שנקבע בתכנית עח/ 17/15 למגרש מגורים מיוחד מ- 1.0 דונם ל- 500 מ"ר. בסמכות הועדה המקומית לפי סעיף 62א (א) (7) לחוק.
ד. ריכוז כל זכויות הבנייה הקיימות במגרש מס' 466 למגרש מס' 466A בלבד, כאשר במגרש 466B לא תותר בניה כלשהי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבית יצחק-שער חפר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8283חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 15/ 17בית יצחקשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/02/2002תאריך פרסום: 24/02/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5056. עמוד: 1552. שנה עברית: התשסב .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה06/01/2002
פרסום להפקדה ברשומות06/09/2001תאריך פרסום: 06/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5016. עמוד: 3958. שנה עברית: התשסא .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/08/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200011911/03/2002