חלוקת מגרש מחדש

תוכנית 22/ 03/ 104/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקת מגרש מחדש
מספר: 22/ 03/ 104/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת מגרש מחדש וקביעת הנחיות בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
ישוב: נתיבות
אזור התעשיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39587כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/06/1991תאריך פרסום: 13/06/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3887. עמוד: 2707. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון באישור תכנית13/05/1991
פרסום להפקדה בעיתונים25/12/1990תאריך פרסום בעיתון: 25/12/1990.
פרסום להפקדה ברשומות25/10/1990תאריך פרסום: 25/10/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3807. עמוד: 181. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון בהפקדה17/09/1990
קבלת תכנית25/06/1990