חלוקת מגרש מס' 86 לשני מגרשים בגוש 38040 באזור התעשיה- באר שבע.

תוכנית 5/ 03/ 106/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקת מגרש מס' 86 לשני מגרשים בגוש 38040 באזור התעשיה- באר שבע.
מספר: 5/ 03/ 106/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת מגרש מס' 86 לשני מגרשים: מגרש מס' 86 א' ומגרש מס' 86 ב'.

עיקרי ההוראות:
גודל המגרשים וצורתם יהיו כמסומן בתשריט, ו/או חלוקה מחדש ו/או חלוקה לחלקות משנה, אלא באשור הועדה המקומית והועדה המחוזית. כל תכנית לצרכי רישום לא תוגש לאשור הרשויות המוסמכות אלא בהיותן תואמות לתכנית ו/או תקנותיה המאושרים כחוק.
הוראותיה של ד/ 339 על תקנותיה, כוחן יפה בכל אותם העניינים אשר לא פורטו ו/או צויינו בתכנית הזאת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/03/1970תאריך פרסום: 12/03/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1610. עמוד: 1554. שנה עברית: התשל .
פרסום להפקדה ברשומות19/06/1969תאריך פרסום: 19/06/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1533. עמוד: 1687. שנה עברית: התשכט .
החלטה בדיון בהפקדה19/05/1969
קבלת תכנית19/05/1965