חלוקת מגרש מקצועי מס' 105 לשלושה מגרשים, הריסת מבנים, גדרות ופרגולה.

תוכנית גז/ 1/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקת מגרש מקצועי מס' 105 לשלושה מגרשים, הריסת מבנים, גדרות ופרגולה.
מספר: גז/ 1/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקה של מגרשים כמשמעותם בפרק ג' סימן ז'
לחוק בהסכמת הבעלים.
ב. חלוקת מגרש מקצועי מס' 105 לשלושה מגרשים חדשים:
105/ 1 , 105/ 2 , 105/ 3 , ו- 105/ 4 ודרך גישה.
ג. הריסת מבנים וגדרות .
ד. שינוי קו בנין קידמי עבור פרגולה קיימת ל- 2 מ' במקום 5 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרעזריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3884חלק31
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 1/ בשינוי תכנית מפורטת מס' גז/1/בשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/05/2005תאריך פרסום: 18/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5379. עמוד: 2681. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים22/04/2005תאריך פרסום בעיתון: 21/04/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/04/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/04/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית14/06/2004
פרסום להפקדה בעיתונים06/02/2004תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות02/02/2004תאריך פרסום: 02/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5270. עמוד: 1803. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/01/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/09/2003
החלטה בדיון בהפקדה25/03/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/07/2002
קבלת תכנית26/06/2002