חלוקת מגרש משק עזר משפחת ירושלמי כפר ורבורג

תוכנית 8/ 03/ 112/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקת מגרש משק עזר משפחת ירושלמי כפר ורבורג
מספר: 8/ 03/ 112/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית הינה יצירת מגרש מגורים א' חדש ע"י חלוקת מגרש משק עזר לשני תאי שטח. קביעת זכויות הבניה כמפורט בסעיף 2.2 להלן.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד מאזור מגורים ומשקי עזר(מגרש מס' 103) לאזור מגורים א' (תא שטח מס' 208). ולמשק עזר (תא שטח 209).
ב. קביעת שטחי הבניה המרביים באזור מגורים א' (תא שטח מס' 208) ל244 מ"ר מתוכם
200 מ"ר המהווים שטח עיקרי.
ג. קביעת שטחי הבניה המרביים באזור משק עזר (תא שטח מס' 209) ל-399 מ"ר מתוכם 294 מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
ד. הוספת שימוש במגרש משק עזר.
ה. קביעת הוראות לתשתיות ותנאים למתן היתרי בניה.
ו. קביעת שלבי ביצוע התכנית

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכפר ורבורג

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 174420
קואורדינטה Y 625850

מגרש משק עזר , חלקה 40, גוש 2745, מגרש 103, במושב כפר ורבורג.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2745חלק3-6, 10-20, 22-45, 47-54, 56-58, 63, 67-69, 7155
2746חלק2-5, 7-21, 23-24, 26-32, 35, 37-38, 42, 46, 48-98
2748חלק3-10, 15-18, 21-43, 48, 51-5649
2749חלק4-40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 112תבע בסיסית(ישןד/1/719)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות01/11/2012תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 734. שנה עברית: התשעג .
פרסום להפקדה בעיתונים12/10/2012תאריך פרסום בעיתון: 10/10/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/10/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית10/10/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט23/09/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/09/2012
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/05/2011
קבלת תכנית02/03/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101231/10/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה