חלוקת מגרש 163 ל- 4 מגרשים- גני הדר.

תוכנית גז/ 13/ 29

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרש 163 ל- 4 מגרשים- גני הדר.
מספר: גז/ 13/ 29
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תוספת ארבעה מגרשים באזור מגורים חצי חקלאי ע"י חלוקת מגרש מגורים חצי חקלאי קיים (163), תוך שמירה על חזית מינימלית של כל מגרש לפי הוראות גז/18/13.
ב. קביעת הוראות בניה וזכויות בניה במגרשים החדשים.
ג. ביטול ההוראה של תחום בניה מותרת עד 45 מ' מחזית המגרש בגבול הדרך.
ד. ביטול ההוראוה של תחום בניה מותרת עד 45 מ' מחזית המגרש בגבול הדרך.
ד. ביטול הוראוה מספר 1.13 בתב"ע -גז/1/13, בדבר הצמדת קרקע חקלאית כתנאי להוצאת היתר בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגני הדר

תיאור המיקום:
מגרש 163

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3709חלק163
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 13/ 18תוספת 17 מגרשים באזור מגורים חצי חקלאישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית24/02/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה09/11/2004
החלטה בדיון בהפקדה13/01/2004
קבלת תכנית13/01/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/02/2003