חלוקת מגרש 2073 לשני מגרשי מגורים וקביעת זכויות בניה לשני יח"ד.

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 130/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרש 2073 לשני מגרשי מגורים וקביעת זכויות בניה לשני יח"ד.
מספר: הצ/ 5/ 1/ 130/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. חלוקת מגרש 2073 לשני מגרשי מגורים וקביעת זכויות בניה לשתי יח"ד,
בבית אחד, בכל מגרש חדש.
2. שינוי יעוד השטח הציבורי הפתוח למגורים א', להשלמת מגרש 2090 החדש.
3. שינוי הבינוי המאושר במגרש 2073.
4. הרחבת דרך משולבת קיימת.
5. קביעת גדרות להריסה ותנאים להריסתם.
6. ביטול הגדרת המבנה הקיים כ"מבנה לשימור".
7. קביעת תנאים והוראות בניה בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7792חלק29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 104שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים, בנין ציבורי לשביל.שינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 130תכנון מחדששינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/01/2006תאריך פרסום: 25/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5485. עמוד: 1392. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים30/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/12/2005
החלטה בדיון באישור תכנית11/04/2005
פרסום להפקדה ברשומות30/12/2004תאריך פרסום: 30/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5355. עמוד: 964. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים10/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2004. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/11/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/09/2004
החלטה בדיון בהפקדה22/06/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/06/2003
קבלת תכנית20/05/2003