חלוקת מגרשים ביבנאל

תוכנית ג/ 2665

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרשים ביבנאל
מספר: ג/ 2665
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התווית דרך חדשה וחלוקת שטחי המגורים למגרשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל

תיאור המיקום:
ישוב: יבנאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17370חלק3, 68, 73-74
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 704תכנית מתאר יבנאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/08/1985תאריך פרסום: 22/08/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3240. עמוד: 3240. שנה עברית: התשמה .
החלטה בדיון באישור תכנית13/06/1983
פרסום להפקדה ברשומות12/01/1978תאריך פרסום: 12/01/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2403. עמוד: 873. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון בהפקדה21/03/1977
קבלת תכנית11/07/1976