חלוקת מגרשים לבניה משהד

תוכנית ג/ 4210

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרשים לבניה משהד
מספר: ג/ 4210
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע שטחים לפי יעודים רשת כבישים ודרכים
וכמו כן מפרט חלוקת מגרשים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד

תיאור המיקום:
ישוב: משהד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17469חלק50, 52, 56-5740, 49, 74
17518חלק11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1228תוכנית מתאר משהדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים10/06/1984תאריך פרסום בעיתון: 10/06/1984.
פרסום לאישור ברשומות07/06/1984תאריך פרסום: 07/06/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3060. עמוד: 2610. שנה עברית: התשמד .
החלטה בדיון באישור תכנית31/10/1983
פרסום להפקדה ברשומות24/03/1983תאריך פרסום: 24/03/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2907. עמוד: 1416. שנה עברית: התשמג .
פרסום להפקדה בעיתונים17/02/1983תאריך פרסום בעיתון: 17/02/1983.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/08/1982
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/08/1982
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה04/08/1982
החלטה בדיון בהפקדה03/03/1982
קבלת תכנית25/03/1981