חלוקת מגרשים לבניה -סולם

תוכנית ג/ 3471

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקת מגרשים לבניה -סולם
מספר: ג/ 3471
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד ולחלק מגרשים למגורים דרכים ומרכז מסחרי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיבוסתן אל מארג'סולם

תיאור המיקום:
ישוב: סולם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17114חלק2, 16-171, 15, 18-20, 28, 34
17115חלק20, 22, 2521, 43
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1416יעוד חלקה -סולםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/07/1982תאריך פרסום: 22/07/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2837. עמוד: 2513. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון באישור תכנית25/06/1981
פרסום להפקדה ברשומות07/04/1980תאריך פרסום: 07/04/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2621. עמוד: 1461. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים20/02/1980תאריך פרסום בעיתון: 20/02/1980.
החלטה בדיון בהפקדה26/04/1979
קבלת תכנית14/01/1979