חלוקת מגרשים לבניה

תוכנית ג/ 3874

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרשים לבניה
מספר: ג/ 3874
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם
למצב הקייםוהפיתוח בעתיד.
קביעת יעדים ואזורים
ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרכברי

תיאור המיקום:
ישוב: כברי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18156כל הגוש
18157חלק
18163חלק
18242חלק
18243חלק
18336חלק
18337חלק
18338חלק
18339חלק
18340חלק
18341חלק
18342חלק
18347חלק
18348חלק
18349כל הגוש
18350כל הגוש
18351כל הגוש
18352כל הגוש
18353כל הגוש
18354חלק
18355כל הגוש
18356כל הגוש
18357כל הגוש
18358חלק
18359חלק
18360חלק
18361חלק
18362חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 109בן עמישינוי
תוכניתג/ 207כברישינוי
תוכניתג/ 3452קבוץ כברישינוי
תוכניתג/ 2112קבוץ כברישינוי
תוכניתג/ 1681קבוץ כברישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/06/1981תאריך פרסום: 25/06/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2722. עמוד: 2091. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון באישור תכנית09/03/1981
פרסום להפקדה ברשומות20/11/1980תאריך פרסום: 20/11/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2673. עמוד: 622. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים24/10/1980תאריך פרסום בעיתון: 24/10/1980.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/09/1980
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו23/09/1980
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה23/09/1980
החלטה בדיון בהפקדה07/05/1980
קבלת תכנית16/03/1980