חלוקת מגרשים ללא הסכמת בעלים, עילוט

תוכנית 3/ מע/ מק/ 7215/ 08

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקת מגרשים ללא הסכמת בעלים, עילוט
מספר: 3/ מע/ מק/ 7215/ 08
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת מגרשים למגורים ללא הסכמת הבעלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17486חלק21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11066ביטול דרך גישה מס' 77שינוי
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות25/10/2001תאריך פרסום: 25/10/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5027. שנה עברית: התשסב .