חלוקת מגרשים מחדש

תוכנית ג/ 4457

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרשים מחדש
מספר: ג/ 4457
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש
בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
קביעת יעדים ואזורים
ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשראדמית

תיאור המיקום:
ישוב: אדמית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19741חלק
19746חלק
19747חלק
19748חלק
19749חלק
19750חלק
19751כל הגוש
19752כל הגוש
19753חלק
19755חלק
19757חלק
19758חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2177קבוץ אדמיתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/06/1984תאריך פרסום: 07/06/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3060. עמוד: 2609. שנה עברית: התשמד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/01/1984
החלטה בדיון באישור תכנית31/10/1983
פרסום להפקדה ברשומות03/03/1983תאריך פרסום: 03/03/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2899. עמוד: 1236. שנה עברית: התשמג .
פרסום להפקדה בעיתונים20/01/1983תאריך פרסום בעיתון: 20/01/1983.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/11/1982
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו08/11/1982
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה08/11/1982
החלטה בדיון בהפקדה14/06/1982
קבלת תכנית14/05/1982