חלוקת מגרשים מחדש

תוכנית ג/ 4508

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקת מגרשים מחדש
מספר: ג/ 4508
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם
למצב הקיים והפיתוח בעתיד
קביעת יעדים ואזורים
ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועכפר יחזקאל

תיאור המיקום:
ישוב: כפר יחזקאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20580חלק
20582חלק
23085חלק
23086חלק
23087חלק
23088חלק
23089חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1759קבוץ גבעשינוי
תוכניתג/ 1760כפר יחזקאל ומעון חרודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים24/01/1986תאריך פרסום בעיתון: 24/01/1986.
פרסום לאישור ברשומות23/01/1986תאריך פרסום: 23/01/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3295. עמוד: 1264. שנה עברית: התשמו .
החלטה בדיון באישור תכנית05/12/1984
פרסום להפקדה ברשומות15/12/1983תאריך פרסום: 15/12/1983. מס' ילקוט פרסומים: 3001. עמוד: 857. שנה עברית: התשמד .
פרסום להפקדה בעיתונים12/10/1983תאריך פרסום בעיתון: 12/10/1983.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/07/1983
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו21/07/1983
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה21/07/1983
החלטה בדיון בהפקדה25/10/1982
קבלת תכנית25/04/1982