חלוקת מגרשים ערב אל ערמשה

תוכנית ג/ 1196

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקת מגרשים ערב אל ערמשה
מספר: ג/ 1196
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת מגרשים לבניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרעראמשה

תיאור המיקום:
ישוב: עראמשה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19741חלק
19747חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 826ערב אל עראמשהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/05/1971תאריך פרסום: 13/05/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1719. עמוד: 1657. שנה עברית: התשלא .
החלטה בדיון באישור תכנית09/11/1970
פרסום להפקדה ברשומות09/07/1970תאריך פרסום: 09/07/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1642. עמוד: 2454. שנה עברית: התשל .
החלטה בדיון בהפקדה13/04/1970
קבלת תכנית24/12/1969