חלוקת מגרשים - חלקה 9 - מושב שפיר - שקמים

תוכנית 6/ 03/ 146/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקת מגרשים - חלקה 9 - מושב שפיר - שקמים
מספר: 6/ 03/ 146/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי ייעוד מאזור מגורים לבעלי מקצוע ל- 3 מגרשים אזור מגורים א'.
ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ג. יצירת דרך גישה לחלקה מס' 4.
ד. קביעת שימושים, הוראות, הנחיות ומגבלות בנייה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירשפיר

תיאור המיקום:
מועצה אזורית שפיר
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2913חלק942
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 146מושב שפירשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות02/04/2008תאריך פרסום: 02/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5790. עמוד: 2609. שנה עברית: התשסח .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט28/02/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו25/02/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות25/09/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2006
פרסום להפקדה ברשומות08/06/2006תאריך פרסום: 08/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5538. עמוד: 3584. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים10/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/05/2006
החלטה בדיון בהפקדה09/01/2006
קבלת תכנית20/04/2004