חלוקת מגרש

תוכנית גז/ 157/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת מגרש
מספר: גז/ 157/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת מגרש מספר 680 למגורים ולשטח פרטי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרכרמי יוסף

תיאור המיקום:
ישוב: כרמי יוסף
מגרש 680 (ארעי).

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4837חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/01/1999תאריך פרסום: 26/01/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4724. עמוד: 1716. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים20/01/1999תאריך פרסום בעיתון: 20/01/1999.
פרסום להפקדה ברשומות09/07/1998תאריך פרסום: 09/07/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4661. עמוד: 4474. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים19/06/1998תאריך פרסום בעיתון: 19/06/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/06/1998
החלטה בדיון בהפקדה19/10/1994
קבלת תכנית03/04/1994