חלוקת משנה של חלקה 46 - מושב לכיש

תוכנית 6/ 03/ 201/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקת משנה של חלקה 46 - מושב לכיש
מספר: 6/ 03/ 201/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים א', בתחומי
נחלה קיימת במושב על ידי שינוי ביעודי קרקע, איחוד
וחלוקת מגרשים וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישלכיש

תיאור המיקום:
נחלה 46

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3137חלק114, 20257
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 201/ 3ישוב לכיששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/07/2000תאריך פרסום: 12/07/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4901. עמוד: 4221. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים12/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/06/2000
החלטה בדיון באישור תכנית24/01/2000
החלטה בדיון בהתנגדויות24/01/2000
פרסום להפקדה ברשומות26/04/1999תאריך פרסום: 26/04/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4744. עמוד: 2933. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים12/03/1999תאריך פרסום בעיתון: 12/03/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/03/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/03/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה04/03/1999
החלטה בדיון בהפקדה30/03/1998
קבלת תכנית19/05/1996