חלוקת שטח ושינוי יעוד למגרש מגורים א' - מושב לכיש

תוכנית 6/ 03/ 201/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקת שטח ושינוי יעוד למגרש מגורים א' - מושב לכיש
מספר: 6/ 03/ 201/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פיצול הנחלה והפיכת חלק מהשטח לאזור מגורים א' ומגורים בישוב כפרי.

עיקרי ההוראות:
1. פיצול הנחלה ללא שינוי בזכויות הקיימות.
2. שינוי יעוד מאזור מגורים למגורים א', שינוי יעוד מאזור מגורים למגורים בישוב כפרי ושינוי
יעוד ממגורים לקרקע חקלאית.
3. קביעת שימושים ותכליות.
4. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישלכיש

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 184/850
קואורדינטה Y 607/600

מושב לכיש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3135חלק3457
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ מק/ 2011איחוד וחלוקת מגרשיםביטול
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית26/11/2012
לא הוגשו התנגדויות05/11/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר20/09/2012
פרסום להפקדה ברשומות11/09/2012תאריך פרסום: 11/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6471. עמוד: 6405. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית20/08/2012
פרסום להפקדה בעיתונים17/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט29/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/07/2012
החלטה בדיון בוולק"ח02/04/2012
החלטה בדיון בהפקדה20/12/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/08/2010
קבלת תכנית28/04/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142520/09/2012
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח32202/04/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201001520/12/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה