חלוקת שטחי בניה המותרים בתכנית

תוכנית אל/ מק/ 195/ 1/ ח

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקת שטחי בניה המותרים בתכנית
מספר: אל/ מק/ 195/ 1/ ח
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית באזור מסחרי מבלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבניה בתכנית כמפורט להלן:
1. העברת 227 מ"ר שטח עיקרי (שהינם 10.9% משטח המגרש) ממגרש מס' 1001 למגרש מס' 1000.
2. שטח העיקרי לבניה לאחר העברה הינו כמפורט להלן:
מגרש 1000 - 1742 מ"ר (80.5% משטח המגרש)
מגרש 1001 - 1234 מ"ר (59.1% משטח המגרש).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד

תיאור המיקום:
גוש: 5456 חלקות ארעיות: 39 חלקי חלקות ארעיות: 56, 57
גוש: 5457 חלקות ארעיות: 37, 68

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5456חלק2542-43
5457חלק40, 71
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 1אלעד (מזור החדשה).שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/11/2002תאריך פרסום: 28/11/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5133. עמוד: 624. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2000