חלוקת שטחים מחדש

תוכנית 6/ 03/ 226

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקת שטחים מחדש
מספר: 6/ 03/ 226
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש,קביעת יעדים ואיזורים,התוויית דרכים חדשות וביטול דרכים קיימות. השלמה לתכנית מפורטת לקיבוץ ארז .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבארז

תיאור המיקום:
קיבוץ ארז.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1287חלק
1289חלק
1771חלק
1777חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/08/1981תאריך פרסום: 18/08/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2738. שנה עברית: התשמא .