חלקה ב' מושב פריגן

תוכנית 7/ 03/ 278/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלקה ב' מושב פריגן
מספר: 7/ 03/ 278/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת מגרש לחלקה ב' במושב פריגן, וקביעת זכויות בניה לחלקה זו לצורך הקמת מבנים חקלאיים ומבנים המשמשים לאיחסון ולאריזת התוצרת החקלאית.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת גבולות חלקה ב'.
ב. שינוי יעוד משטח שיעודו יקבע בעתיד לקרקע חקלאית.
ג. קביעת זכויות ומגבלות בניה.
ד. קביעת הוראות סביבתיות.
ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולפריגן

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 138050
קואורדינטה Y 570800

אזור חלקות ב' במושב פריגן
בתחום מועצה אזורית אשכול

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100304חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 255ישוב פתחת שלוםשינוי
תוכנית7/ 03/ 278מושב מס' 3 בפתחת שלוםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/11/2011תאריך פרסום: 07/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6315. עמוד: 438. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים28/10/2011תאריך פרסום בעיתון: 24/10/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט04/09/2011
החלטה בדיון באישור תכנית20/06/2011
פרסום להפקדה ברשומות10/04/2011תאריך פרסום: 10/04/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6222. עמוד: 58. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2011
פרסום להפקדה בעיתונים18/03/2011תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית17/03/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט23/02/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/02/2011
החלטה בדיון בוולק"ח02/11/2009
החלטה בדיון בהפקדה09/03/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/06/2008
קבלת תכנית18/05/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה